Protokoll från årsmöte i Valbodalen och Långeviks Båtägarförening 2020-03-05

 1. Mötet öppnas och ordförande Kristian Fred hälsar mötets deltagare välkomna.
 2. Till mötets ordförande valdes Micael Melin och till sekreterare Anette Andreasson.
 3. Till justerare för protokollet valdes Arne Bodestig och Magnus Alexandersson.
 4. Styrelsens förslag till dagordning godkänns.
 5. Mötet är stadgeenligt utlyst via brev och i lokalpressen samt digitalt.
 6. Representanter från Lysekils kommun- Margareta Govik, Daniel Gustavsson, Kent Håkonsen, informerar (se bifogad Power Point) och svarar på frågor.

Information ges vad som gjorts 2019 - A-bryggan är ny med större och bredare båtplatser. El finns. Gästplatser på utsidan A- bryggan. Oklart om dessa blir bokningsbara eller inte.

2020 planerna är att färdigställa gångbryggan, få nya sugtömningsstationen på plats, el till husbilar utökas. Färdigställa ytterligare en toalett.

Nytt är att man kan låna ut sin båtplats till gästhamnstaxa för den som lånar, själv får man en viss ekonomisk ersättning tillbaka.

Förvaring av pallvirke i dagsläget oklart om man får använda ängen för pallvirke även i år. Småbåtsavdelningen väntar på tillfälligt bygglov för ändamålet. Nu är det städning som gäller för att frakta bort flera dåliga vaggor och båtar.

Pallvirke skall vara bortforslat från uppställningsplats senast 15 juni.

Ekonomi och lägesrapport ges med särredovisning för hemmahamnar, ställplatser, upplagsplatser och gästhamnar. Småbåtshamnen har ingen skattepeng utan ska betala sig själv genom en taxefinansierad avgift.

Frågor från medlemmar som besvaras;

Parkeringsfrågor: Parkering i samma område som förra året kommer iordningställas i år igen. Det är 8 dygns parkering som gäller. Zonparkerings skyltar vid infarten ska tas bort.

Toaletter: Ny toalett för allmänheten ska färdigställas. Tanke finns på att kunna få köpa tagg till toaletterna som är låsta, men det är inte klart än hur beslutet blir.

Akterstolpar som är ruttna – Om budgeten går igenom kommer pontonbryggor i stället.

Hinder i vattnet: Mellan A-bryggan och Valboholmen finns en stor sten på botten som kan bli till hinder om två segelbåtar möts då det är trångt i detta gatt. Finns det planer på att göra något åt detta? Daniel visste inte något om detta hinder så han får återkomma i ärendet.

Dialog: En medlem har skickat brev till kommunen i augusti förra året som ännu inte är besvarat och är upprörd, med all rätt, över detta. Får återrapportering ett par dagar efter mötet att svar skall skickas omgående.

 1. Föregående års mötesprotokoll godkänns.
 2. Verksamhetsberättelsen för 2019 framförs av Anette Andreasson och godkänns.
 3. Kassör Jannice Melander redovisar balansräkningen som godkänns.
 4. Revisionsberättelsen godkänns.
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas för budgetåret 2019.
 6. Motioner: En inkommen motion från Anette Andreasson som undrar om styrelsen och årsmötet kan ställa sig bakom ett förslag om att lämna in en skrivelse till kommunen om att sjöbodspolicyn revideras till en modernare version som passar invånarnas användande bättre. Detta med Lysekils kommuns visioner om hälsa och återhämtning i åtanke.

Årsmötet godkänner att en skrivelse görs och att styrelsen arbetar i frågan, liksom att styrelsen har rätt att be om att få vara en remissinstans om revidering blir aktuell.

 1. Val av ordförande- Kristian Fred blir omvald för två år.
 2. Val till styrelsen – Yngve Berlin blir omvald för två år till

       Val till styrelsesuppleanter Jens- Christian Sverdrup Dahl och Björn Carlsson blir omvalda på ett år till.

       Övriga ledamöter redan valda och sitter kvar på sina poster.

 1. Val av revisorer – Lars Jansson och Bengt Swanberg blir omvalda på ett år till. Bernt Andersson blir vald på ett år till som revisor suppleant.
 2. Val till valberedning – Magnus Alexandersson och Arne Andreasson blir omvalda på ett år till.
 3. Fastställande av medlemsavgiften för 2020 till 100 kr/ familj godkänns.
 4. Planerad verksamhet för 2020- Renovera klubbstugan, genomföra en städdag 13/6. Fortsatt dialog med Kommunen.
 5. Övriga frågor;

”Medlemskort” Vi försöker få fram ett litet medlemskort som kan användas att visa fram hos näringsidkare som kan tänkas ge våra medlemmar rabatter på sina priser eller tjänster. Det finns även en plan på att jobba med kommunen på att dessa skulle kunna användas som någon form av P- kort i våra hamnar.

Inför nästa år önskas det av både styrelse och en del medlemmar att kallelse till årsmötet skickas via e-mail eller sms då det läggs stora kostnader för porto.

Lars Hansson undrar om det finns intresse av att han tillverkar fler bänkar som kan ställas ut i området, och som då föreningen bekostar. Styrelsen tar upp detta på kommande styrelsemöte.

Lars Hansson undrar också om det finns intresse att kontakta Lysekils vänner som är intresserade av att göra något kring Idegranarna som finns i Valbodalen och som är av stort värde. Styrelsen tar upp detta på nästa möte.

 1. Mötet avslutas
 1. Vi intar förtäring och i samband med detta har vi nöjet att få en presentation av Lindboms nya ägare och deras produkter - mycket trevligt.