Styrelsemöte Valbodalen och Långeviks båtägarförening

2019-02-17

Närvarande: Kristian Fred, Jannice Melander, Peter Ahlberg, Anette Andreasson

 1. Mötet öppnas – Kristian hälsar deltagarna välkomna.
 2. Medlemsfrågor – inga inkomna.
 3. Hemsidan – Vi funderar på hur stort behovet är, vad behövs på hemsidan mer än det vi har idag? Idag finns protokoll, styrelsen med kontaktuppgifter, hur man blir medlem och hur man betalar, informationsflik.
 4. Information från Daniel och Christina i hamnen;
 • Man avvaktar fortfarande budgeten – fortsatt investering likt Stångholmesund utökat antal flytbryggor i ”någon hamn” inget spikat för 2019. Budgeten sätts i dagarna (jan/febr) och avgör takt och omfattning på kommande inv.
 • Det har precis tryckts på knappen för årets båtplats och kö fakturor så de är på väg ut.
 • Nya Y-bommar har satts på A-bryggan och man jobbar på att ta bort fler eke platser till förmån för platser med Y-bommar.
 1. Vi väntar på information från avdelningen mark och gata efter samrådsmöten som vi deltagit i för att få se vilka förslag och beslut som tagits. Vi bjuder in representant till årsmötet.
 2. Rivning av materialboden gjordes 3/11 och styrelsen beslutar att tacka Anders som hjälpte oss med ett presentkort.
 3. Bygge av ny bod: Bygglov är klart, Håkan Melander bygger och han bestämmer när det är dags.
 4. Årsmötet: Planer görs upp för årsmötet som är planerat till 7/3 18.30. Vi planerar och delar upp vem som gör vad, kallelse, utskick, bokningar, inköp, info till valberedningen mm.
 5. Övrigt: Jannice redovisar ekonomin. Vi har i år gått 1800 kr back, men har kvar ett belopp på 65 000 kr.

Vid pennan: Anette Andreasson