Styrelsemöte VLBF 2018-11-01

Deltagare: Kristian Fred, Jannice Melander, Yngve Berlin, Bo Lundqvist, Anette Andreasson

  1. Mötet öppnas, Kristian hälsar välkommen.
  2. Medlemsfrågor; Inga inkomna.
  3. Hemsidan; Skall vi ta tag i inom kort.
  4. Information från Daniel i hamnen:

På gång i Stångeholmesund med nya flytbryggor till en kostnad av ca 3 miljoner kronor.

Besiktning har genomförts av övriga hamnars bryggor – Resultatet har ännu inte beskådats av Daniel.

Beroende av utfallet av besiktningarna läggs planen för investeringar 2019. Grundplanen är att investera ca 3 miljoner kronor i Valbodalen och Långevik.

  1. Information från möte med kommunens avdelning Mark och Gata, som Kristian och Anette var kallade till och deltog på. På mötet deltog Kristina - Småbåtshamnen, Per – Samhällsbyggnadschef, Fredrik – avdelningschef Mark och Gata, Margareta Govik – Mark och gata.

Mötet var vi kallade till då kommunen vill ha ett sonderingsmöte för samarbete och få information om våra upplevda brister i Valbodalen och Långevik. Om vi tillsammans kan hitta lösningar som kan leda till förbättringar. Tanken är att nu investera och inte bara reparera.

Vi tog upp flera punkter; Tankar kring parkeringar. Ordning och reda i området- vid servicebryggan, på ställplatser, sjöbodars skötsel mm. Servicebyggnadens fruktansvärt dåliga skick, sugtömningen för båttoaletternas placering i Valbodalen.

Detta var ett första möte och ett nytt möte är inplanerat i början av december.

  1. Påtala för medlemmarna att det finns avtal på kommunens hemsida om taxor och avgifter och hur man går till väga om man vill använda el på bryggorna.
  2. Rivning av föreningens sjöbod är avklarad 3/11. Rivningslov och nytt bygglov har införskaffats till en kostnad av 5 600 kronor. ( 3600 kr bygglov + 2000 kr lägeskontroll). Kristian har i dagsläget fixat en hel del sponsring i form av container, sortering på soptippen av boden, färg, virke, fönster, dörr och ritningen.
  3. Klubbstugan är tömd inför renovering och används just nu som förvaringsbod för det som funnits i sjöboden.
  4. Övriga frågor; Årsmötet för 2019 planeras till 7/3 kl 18.30.

Vid pennan

Anette Andreasson